Happy birthday, Kiernan Shipka!  #MadMen #emmys High-res

Happy birthday, Kiernan Shipka! #MadMen #emmys